INFO

INFO

BERTE NA VEDOMIE ŽE AREÁL FESTIVALU SA KONÁ UPROSTRED LESA, POPROSÍME VŠETKÝCH NÁVŠTEVNÍKOV ABY REŠPEKTOVALI PRAVIDLÁ A ZÁKAZY.

OTVORENIE AREÁLU

Otváracia doba areálu :
Otváracia doba pre návštevníkov ( bez stanového miesta )
piatok 10. 6. 2022 od 16.00 hod. do 04:00 hod.
sobota 11. 6. 2022 od 12.00 hod. do 04:00 hod.

IDENTIFIKÁCIA

Základné pravidlo: identifikačný náramok, ktorý dostanete pri vstupe výmenou za vstupenku, v priebehu festivalu NEDÁVAJTE DOLE z RUKY, inak nebudete vpustení do areálu. Platí to aj v prípade dvojdňovej permanentky ! (áno, musíte si pásku nechať 2 dni na ruke)
Ak bude identifikačný náramok poškodený a bude evidentné, že bol dole z ruky, nebudete vpustení do areálu
Páska nie je prenosná na inú osobu
Festivalový areál môžete hocikedy opustiť, musíte sa ale pri každom vstupe preukázať identifikačným náramkom, pričom je potrebné počítať s opätovnou bezpečnostnou kontrolou
V prípade, že v areáli nebudete mať na ruke príslušnú pásku, budete vyvedení z areálu a organizátor si môže požadovať zaplatenie škody v sume dvojdňovej permanentky
Návštevníci bez náramku budú vyvedení z areálu, preto svoje náramky vo vlastnom záujme neposkytujte iným osobám. Za stratu, poškodenie, prípadne krádež identifikácie je zodpovedný návštevník

VSTUPENKY

Z hľadiska hladkého priebehu registrácie na vstupe odporučujeme návštevníkom vytlačiť vstupenku s unikátnym QR kódom, ktorý bol zaslany v maily pri zakupeni vstupenky.

Zaplatená vstupenka na festival je bez nároku na vrátenie peňazí.

PARKOVANIE

Keďže festival sa nachádza uprostred lesa, zriadili sme pre návštevníkov strážené záchytné parkovisko, na ktoré vás navedú informačné tabule a naši pracovníci. Zo záchytného parkoviska vás dopravíme zadarmo priamo až do areálu Partizán rezortu.

Zvoz do areálu pre návštevníkov bez stanového miesta
od 14:00 hod. kyvadlovo s VIA TAXI a od 16:30 hod. autobusmi ZADARMO zo záchytného parkoviska do Partizán Rezortu.

Zvoz do areálu pre návštevníkov, ktorí majú zakupene stanové miesto
od 12:00 hod.
kyvadlovo s VIA TAXI zadarmo ( platí len pre návštevníkov stanového mesta )

Parkovanie na záchytnom parkovisku je bezplatné.

Parkovanie áut je povolené len na vyhradených miestach. Tieto priestory sú strážené. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú krádež alebo poškodenie automobilov predmetov v nich alebo pri nich odložených.

PLATBA

Odporúčame vám priniesť si dostatočnú hotovosť. Na mieste nebude dostupná možnosť platiť platobnou kartou ani výber hotovosti z bankomatu, nakoľko sa areál nachádza uprostred lesa.

ALKOHOL, OMAMNÉ A PSYCHOTROPNĚ LÁTKY

Osoby mladšie ako 18 rokov majú prísny zákaz požívať akékoľvek alkoholické nápoje. Drogy sú na festivale zakázané. Ich predaj a konzumácia sú ilegálne a upozorňujeme na to, že situáciu bude priamo na mieste monitorovať polícia

PRVÁ POMOC

Na festivale sú zriadené 2 pevné stanovíštia zdravotnej pomoci, sú označené červeným krížom na žltom podklade. Ďalší zdravotníci sa pohybujú v areáli festivalu.

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnosť návštevníkov na festivale je pre nás prioritou. O bezpečnosť na festivale sa stará bezpečnostná služba. Slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie festivalových priestorov. Je rozpoznateľná podľa jednotného oblečenia (s nápisom SECURITY). Bezpečnostná služba je doplnená o stewardov a dobrovoľníkov. Pre príjemný chod festivalu je nutné dodržiavať pokyny bezpečnostnej a usporiadateľskej služby v rámci ich kompetencií. Nevyhnutnosťou pre pobyt na festivale je mať identifikáciu návštevníka – festivalový náramok. Mimo areálu sa o bezpečnosť stará štátna polícia.

Kompetencie a povinnosti bezpečnostnej služby:

kontrola lístkov a festivalových náramkov (vrátane stanového mestečka)
osobná prehliadka (na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov – je zakázané vnášať do festivalového areálu akékoľvek predmety ohrozujúce bezpečnosť alebo zdravie – pozri sekciu Zákazy)
vyvedenie z areálu (neoznačené osoby, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť, neautorizovaní predajcovia a predajcovia porušujúci zmluvu o predaji, díleri akýchkoľvek drog a psychotropných látok…)
usmerňovanie pohybu, prípadne evakuácie
zamedzenie vstupu návštevníkom do priestorov nevyhradených pre verejnosť
pomoc návštevníkom na vozíku a držiteľom preukazov ZŤP-S so sprievodom pri vstupe do backstage a priestorov so sťaženým prístupom
informácie o zdravotníckej službe
ochrana účinkujúcich, návštevníkov a festivalového zariadenia

OBČERSTVENIE

Na festivale bude zabezpečená gastro zóna. V gastro zóne bude sortiment rôznych špecialít slovenskej kuchyne a taktiež si bude môcť účastník v ranných hodinách zakúpiť raňajkovy sortiment. Nezabudli sme ani na vegetariánov.
Pitný režim bude zabezpečení.

FAJČENIE

Poprosíme všetkých návštevníkov aby nezabúdali a mali na pamäti že areál festivalu sa nachádza uprostred lesa.
Prosíme fajčiarov, aby sa vyhýbali fajčeniu aj v dave počas koncertov na otvorených scénach.
Prosíme tiež, aby ste špaky nezahadzovali na zem, ale do nádob na to určených. Berte ohľad na ľudí okolo seba, našu prírodu a na areál v ktorom sa pohybujeme.

ZÁKAZY

Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie:
sklené nádoby a fľaše
pyrotechnické predmety
otvorený oheň a akýkoľvek druh varičov
dáždniky
predmety ohrozujúce bezpečnosť
drogy a psychotropné látky
horľaviny
zbrane akéhokoľvek druhu (vrátane kuchynských nožov)
bicykle, skateboardy (a iné boardy), inline korčule, kolobežky a podobné dopravné prostriedky
magnetofóny, filmové kamery, videokamery (vrátane DV, DV Cam, Beta Cam, Super VHS…), ani profesionálne fotoaparáty
selfie-sticks
lietajúce drony a podobné mechanické zariadenia

PRAVIDLÁ A PODMIENKY

1. Zmena termínu a programu vyhradená. Zaplatené vstupné sa nevracia, vstupenka je nenávratná a nevymieňa sa.
2. Organizátor si vyhradzuje právo odoprieť vstup na festival komukoľvek, a v prípade takéhoto odopretia preplatiť cenu vstupenky.
3. Vstupenka je pri vstupe nahradená označením návštevníka festivalu. Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie označenia nenesie organizátor zodpovednosť. Usporiadateľská služba je oprávnená vykonávať osobnú prehliadku. Pokiaľ účastník nebude mať označenie alebo toto bude poškodené, bude usporiadateľskou službou vyvedený z festivalových priestorov a bude od neho vymáhaná náhrada škody v minimálnej výške 129 €.
4. Všetky označenia návštevníka sú majetkom organizátora, až do nedele 12. 6. 2022 do 12.00 h.
5. Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou držiteľa lístka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.
6. Plávanie na rukách, tzv. crowd surfing, rovnako ako skákanie z pódia do davu, tzv. stage diving, sú na festivale zakázané. Porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.
7. Vstup návštevníkov na festivalové pódium a do backstage je zakázaný. Porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.
8. Stanovanie mimo vyhradených stanových táborov je prísne zakázané. Stany porušujúce tento bod budú odnesené k stanovisku camp managera.
9. Návštevník festivalu berie na vedomie a poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas festivalu alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady a časového obmedzenia. Dokumentovanie festivalu a následné spracúvanie materiálov na propagačné a marketingové účely je oprávneným záujmom organizátora festivalu ako aj jeho partnerov.
10. Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie sklené nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety vrátane petárd a mordeblí, otvorený oheň a akýkoľvek druh varičov, dáždniky, selfie sticks, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu (vrátane kuchynských nožov).
11. V areáli je prísne zakázané jazdiť na motocykloch, bicykloch, skateboardoch, longboardoch, kolieskových korčuliach, kolobežkách a obdobných prostriedkoch. Rovnako je zakázané používanie dronov. V prípade porušenia tohto zákazu bude prostriedok návštevníkovi do ukončenia festivalu zabavený
12. Nie je dovolené vnášať do priestorov festivalu magnetofóny, prenosné reproduktory, megafóny, filmové a videokamery, ani profesionálne fotoaparáty. Zhotovovanie zvukových, filmových, fotografických alebo videozáznamov vystúpení interpretov a ostatných častí programu je prísne zakázané, a to i pre osobnú potrebu.

13. Osoby vstupujúce do areálu budu prehľadané.
14. V areáli festivalu je prísne zakázaný predaj akéhokoľvek druhu a iné komerčné aktivity bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu organizátora.
15. Ak návštevník odmietne vydať nebezpečný alebo zakázaný predmet alebo porušuje tieto podmienky, môže byť z areálu vykázaný.
16. Prosíme o využívanie odpadkových košov podľa ich označenia.
17. Z dôvodu ochrany vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných návštevníkov, prosíme o zodpovedné správanie sa. Porušenie ktoréhokoľvek zákazu môže byť dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.
18. Upozorňujeme návštevníkov, že festivalový areál je monitorovaný kamerovým systémom.
19. Osoby do 15 rokov v sprievode so zákonným zástupcom. Osoby vo veku 15 – 17 rokov musia mať so sebou platný občiansky preukaz. Prítomnosť zákonného zástupcu nie je v takom prípade nutná. Všetky osoby vo veku do 18 rokov sú povinné na festivale dodržiavať zákaz vstupu na miesta predaja alkoholických nápojov.
20. Falšovanie vstupeniek je trestné a trestá sa podľa zákona.
21. Festival sa koná za každého počasia, okrem prírodných katastrof.
22. Varovanie: nadmerné vystavenie hlasnej hudbe môže spôsobiť poškodenie sluchu.